Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Gastgezin


Artikel 1- Definities:

 • Babs Au pair Agency: au pair bemiddeling bureau;
 • Consulent: medewerker van Au pair bemiddelingsbureau;
 • Gastgezin: de ouder/verzorger die een overeenkomst tot bemiddeling sluit met Babs Au pair Agency
 • Au pair: buitenlandse jongeren die in een gastgezin verblijf in korte tijd en onder bepaald voorwaarden (de gelegenheid te bieden kennis te maken met Nederlandse samenleving en cultuur) waarvoor de Au pair licht huishoudelijk werk in het gezin verricht;
 • Interview: intake gesprek bij het gastgezin thuis, het inspecteren van de Au pair/Nanny kamer en haar sanitair faciliteiten;
 • Aanvraag formulier: aanmeldingsformulier voor gastgezin;
 • Bemiddelingskosten: de kosten die Babs Au pair Agency in rekening brengt aan het gastgezin voor de bemiddeling;
 • Bewust verklaring: schriftelijke overeenkomst tussen Babs Au pair Agency, het gastgezin en de Au pair/Nanny;
 • Plaatsingsovereenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen het gastgezin en de Au pair/Nanny;
 • Au pair werk uren: wettelijk uren waarin Au pair wordt geboden;
 • De schedule: dag indeling van de Au pair;   
 • Dear Au pair letter: een brief waarin het gastgezin hun familie aan de Au pair voorstellen;
 • WAV: Wet Arbeid Vreemdelingen.

Artikel 2- Toepasselijkheid

 • 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst;
 • 2.Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart het gastgezin; dan wel Au pair zich akkoord met deze voorwaarden die op dat moment onmiddellijke raadpleegbaar zijn en bovendien te alle tijde op de website. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

Artikel 3- Diensten van Babs Au pair Agency

 • 1.Babs Au pair Agency zal bemiddeling bij het in contact brengen en koppelen bij gastgezin en Au pair ten behoeve van kader van culturele uitwisseling programma;
 • 2.Babs Au pair Agency staat ervoor in dat de door of haar verrichte werkzaamheden is in het kader van culturele uitwisseling programma beantwoorden aan de overeenkomst voor bemiddeling in overeenstemming met de wettelijke eisen;
 • 3.Babs Au pair Agency zal nadat een “Macht” is egaliseert blijvende ondersteuning (op afstand);
 • 4.Tussen gastgezin en Au pair zal een koppeling/plaatsingsovereenkomst van de opdracht (geen arbeidovereenkomst) tot staan komen, waarbij het gastgezin verleend de Au pair faciliteit, in ruil waarvoor de Au pair licht huishoudelijk werk in het gezin verricht;
 • 5.Als het gastgezin in contact komt (email, telefonisch of verblijf bij het gastgezin) met een door voorgedragen kandidaat of een door ons geplaatste kandidaat bij een derde of verblijf bij het gastgezin zelf, dient alle uitwisselen informatie altijd via Babs Au pair Agency te geschieden;

Artikel 4- Verplichting van het gastgezin

 • 1. Het gastgezin biedt schriftelijke dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan;                         
  Een dossier van gastgezin bevat minimaal:
  2   a)- Compleet familie aanvraag formulier
  3.  b)- Een Zogenaamde Dear Au pair letter
  4.  c)- Foto’s van het gehele gastgezin plus foto’s kamer van de Au pair 
  5. d)- Kopie paspoort of rijbewijs van een van de gezinsleden
  6  e)- De schedule (dag indeling van de Au pair);
 • 7. Een aangemeld gastgezin dient te worden gescreend. Dit onderzoek dient te geschieden door een medeweker van Babs Au pair Agency en ook een persoonlijk interview bij het gastgezin thuis;
 • 8. Het gastgezin is verplicht de bewuste verklaring en de overeenkomst Au pair en gastgezin te ondertekenen (in de overeenkomst komen de Au pair en het gastgezin overeen dat zij de daarin neergelegde verplichtingen zullen nakomen);
 • 9. Het gastgezin is verplicht de wettelijke Au pair verzekering af te sluiten (ongeval, ziekte kosten en aansprakelijkheid);
 • 10. Het gastgezin is verplicht de Au pair laten inschrijven bij de gemeente van hun woon plaats;
 • 11. Het gastgezin is verplicht mee te werken aan de controle op naleving van de gemaakt afspraak door een medewerker van Babs Au pair Agency, dan wel daartoe aangewezen overheidsinstantie (s).
 • 12. Het gastgezin is verplicht de facturen binnen 8 dagen te voldoen;
 • 13. Tussentijdse meldingsplicht bij relevante wijzigingen t.a.v. van het gastgezin en de Au pair. Bij overtredingen is een boete moegelijk; 
  a)- Het is gastgezin en de kandidaat niet toegestaan om rechtstreeks met elkaar te regelen of onderling afspraak met elkaar maken, zonder gebruikt te maken van diensten van Babs Au pair Agency.
  b)- Bij schenden van hier genoemd verplichtingen. Het gastgezin en kandidaat verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van 1500 euro per overtreding van het voorgaande onverminderd het recht van Babs Au pair Agency schadevergoeding te eisen.
  14. Het gastgezin zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van Babs Au pair Agency kan worden geschaad;

Artikel 5- De overeenkomst tot bemiddeling

 • Tijdens het interview informeert de medewerker van Babs Au pair Agency het gastgezin over de Au pair programma, programma kosten en wijzen van betaling;
 • Na het interview resulteert in een door het gastgezin en de medewerker van Babs Au pair Agency ondertekende overeenkomst tot bemiddeling.

 Artikel 6- De plaatsingsovereenkomst

 • 1. De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat het gastgezin een exemplaar van de overeenkomst voorzien van zijn of haar handtekening aan Babs Au pair Agency retourneert, het zelfde exemplaar zult door de Au pair worden ondertekenen.
 • 2. In de plaatsingovereenkomst staat ten minste de volgende informatie:                                                          
 • a)- De naam en adres gegevens van het gastgezin en de Au pair                                                           
 • b)- De aankomst datum van de Au pair  en het einde datum van de overeenkomst                                                                                                  
 • c)- De rechte plichten van het gastgezin en de Au pair                                                                            
 • d)- De duur van de overeenkomst e)- Het werk uren van de Au pair etc…

Artikel 7- De contractsduur, betaling en incasso

 • 1. De overeenkomst tussen de Babs Au pair Agency en het gastgezin wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit (minimum 3 manden en maximum 1 jaar);
 • 2. De betaling van elke plaatsing of verlenging van de kandidaat contract zal naar Babs Au pair Agency geschieden na een mondelinge of schriftelijke bevestiging van de plaatsing of van de verlenging;
 • 3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum; na 8 dagen wordt een een aanmaning van 14 dagen gestuurd.
 • 4. Indien het gastgezin in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is het gastgezin van rechtswege in verzuim. Als het gastgezin naar aanleiding van aanmaning 14 dagentermijn niet betaalt dan zal aanspraak worden gemaakt op de rente en de wettelijke gefixeerde incassokosten ten bedrage van € 40 (u bent hierover geen BTW verschuldigd). Tevens zal de zaak dan uit handen worden gegeven aan Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen.
 • 5. De opdrachtgever (gastgezin) is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Babs Au pair Agency verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever (gastgezin) die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • 6. Indien de opdrachtgever (gastgezin) in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever (gastgezin). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Babs Au pair Agency echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakt kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever (gastgezin) worden verhaald. De opdrachtgever (gastgezin) is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd;
 • 7. Alle prijzen zijn exclusieve btw.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

 • 1. Gastgezin is verplicht wettelijke Au pair verzekering af te sluiten (ongeval, ziekte kosten en aansprakelijk);
 • 2. Babs Au pair Agency is niet aansprakelijk voor enig ongemak, verlies en/of schade aan eigendommen; Babs Au pair Agency is niet aansprakelijk voor verwondingen die direct of indirect met bewuste daden of nalatig gedrag van de door geplaatst kandidaat. Ook niet wanneer een dergelijk daad of nalatig gedrag frauduleus of openbaar is;
 • 3. Babs Au pair is niet aansprakelijk voor in het huis of ophalen van de Au pair in welke vorm dan ook;
 • 4. BabsAupair ziet toe op naleving van alle wettelijk bepalingen; Babs Au pair Agency aanvaardt geen foutieve informatie tijdens het invullen van de aanvraag formulier; of niet naleven van het gastgezin en Au pair overeenkomst;
 • 6. De in dit artikel 7.4 heeft Babs Au pair Agency recht de Au pair weg te nemen bij het gasgezin;
 • 7. Al onze correspondentie en opgenomen interview zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van Babs Au pair Agency.

Artikel 9- Aanvragen en gastgezin Actie

 • Alle aanvragen en gastgezin Actie van BabsAupairAgency zijn vrijblijvend, tenzij tijdens de actie een termijn voor aanvaarding is gesteld of tenzij anders vermeld;

Artikel 10- Garantie en annulering

 • 1. Gastgezin en au pair hebben een proeftermijn van 3 maanden. Mocht onverhoopt een door voorgedragen kandidaat binnen de proeftermijn vertrekken, om welke reden dan ook. In dat geval krijgt het gasgezin een gehele selectie procedure kostloos herhaald;
 • 2. Mocht ook de nieuwe Au pair binnen 3 maanden vertrekken, moeten er wel opnieuw programmakosten betaald worden;
 • 3. Indien tussen het moment van vertrek van de laatste Au pair en een nieuw bemiddeling langer dan 18 maanden zit, zal een nieuw interview worden afgenomen. Er dienen dan ook een nieuw interview kosten te worden voldaan;
 • 4. Ieder vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg er is sprake van misbruik van het Au pairbeleid of het gastgezin doel bewust handelen in strijd met de Wet WAV (bv: achterhouden van informatie, het laten verrichten van werkzaamheden gedurende meer dan 30 uur per week of laten verrichten werkzaamheden die niet onder de Au pair beleid vallen);
 • 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door het gastgezin terwijl beiden parijen zijn wel akkoord gegaan met de bemiddeling zijn de vordering van Babs Au pair Agency op de opdrachtengever (gastgezin) onmiddellijk opeisbaar( 50% van de programmakosten). Deze som wordt gevraagd als vergoeding voor geleverde werkuren en investeringskosten;
 • 6. Indien De Au pair de bemiddeling annuleert en zij nog niet in Nederland en beiden partij zijn akkoord gegaan met de bemiddeling, dan zal BabsAupairAgency alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuw au pair aan gastgezin te bemiddelen;
 • 7. Een vordering tot terug betaling zal door Babs Au pair Agency in welk term dan ook  niet worden beschouwd;
 • 8. Ook restitutie wordt niet beschouwd wanneer de familie verschillende regelingen te treffen tijdens de periode waarin een regeling van een vervangen kandidaat is van kracht.
 • 9. Annuleren kan uitsluitend geschieden met opgaaf van redenen door middel van een aangetekende      
 •  brief.
 • 10. Indien het gastgezin de volledig bemiddelingkosten niet betaald, komt de garantie voor vervangen  kandidaat te vervalen.

Artikel 11- Algemeen

 • 1. Nietigheid van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen uit voorwaarden. Babs Au pair Agency zal binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling;
 • 2. Wijzigingen van de overeenkomst kan slecht schriftelijk met goed keuring van beiden partijen.
 • 3. De overeenkomst zal worden geactiveerd nadat deze tot staan is gekomen;
 • 4. De overeenkomst zal worden in Engels gesloten;
 • 5. Deze overeenkomst maakt onlosmakelijke deel uit van de overeenkomst.

Artikel 12- Rechtskeuzes en Geschillen

 • 1. Babs Au pair Agency verricht handeling, waaronder door alle gesloten overeenkomst, wordt volledig beheerst door Nederlands rechts;
 • 2. De rechter in de vestigingsplaats van Babs Au pair Agency is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Babs Au pair Agency het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13-  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn;
 • 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BabsAupairAgency;
 • 3. De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Algemene voorwaarden: Au pair

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u advies nodig? Heeft u een speciale eisen  voor een Au pair of een nanny? 
Bent u op zoek naar een  gastegzin?
Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Wat zeggen onze klanten over ons!

door family Homayer, Amsterdam

"Erg positief. Nadatik het familie aanvraag formulier had gestuurd, werd ik binnen 1 dag gebeld voor een interview bij mijn thuis (Een aangename verrassing). Ik heb meteen daarna de benodigde documenten gestuurd en voor een sneller afhandeling..... "

Share This